HABERLER

 • FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DUYURU

  Duyuru

  1

  İLK DEFA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLERCE

  GEÇİŞ DÖNEMİNDE HAZIRLANACAK VE DENETİME TABİ OLACAK

  FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DUYURU

   

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’ye) göre

  münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenleyecek olan şirketler “Türkiye Muhasebe

  Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” ile belirlenmiştir. Söz

  konusu Karar kapsamındaki bazı şirketler finansal tablolarını hazırlarken ilk kez TMS’yi

  uygulayacaklardır. Geçiş döneminde ilk kez TMS’ye göre hazırlanacak finansal tablolar ile bağımsız

  denetime tabi tutulacak finansal tablolara ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin

  giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

   

  6102 sayılı Kanunun Geçici 6/1 maddesi uyarınca geçiş döneminde hazırlanacak finansal

  tablolarının hazırlanmasında TMS hükümleri uygulanacaktır. Bu itibarla, TMS’yi ilk kez

  uygulayacak şirketler “TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”

  Standardında yer alan hükümlere çerçevesinde geçiş uygulaması yapacaklardır.

   

  Diğer taraftan, Kurumumuz tarafından yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak

  Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”ın karşılaştırmalı

  olarak sunulan finansal tablolar başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca denetime tabi olunan hesap

  dönemlerine ilişkin finansal tablolar denetimden geçmiş olarak sunulacaktır. Geçmiş hesap dönemi

  veya dönemlerine ilişkin finansal tabloların karşılaştırmalı olarak sunulması esastır. Geçmiş hesap

  dönemlerinde denetime tabi olunmamış ise, denetimden geçmiş finansal tablolarla karşılaştırmalı

  olarak sunulan geçmiş dönem finansal tablolarının denetimden geçmiş olması zorunlu değildir.

   

  Ancak 6102 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi uyarınca, 1/1/2013 tarihi veya özel hesap

  dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarih itibarıyla çıkarılmış bulunan açılış bilançosu, 6102 sayılı

  Kanuna göre seçilen bağımsız denetçi tarafından ve bu Kanun hükümleri uyarınca denetlenecektir.

  Bununla birlikte, denetçi bu Kanunun 402 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, geçmiş yıla ait

  finansal tablolar ile gerekli karşılaştırmayı yapabilmek için, 6762 sayılı Kanuna veya diğer mevzuata

  göre hazırlanan finansal tablolara raporunda yer verecektir.

   

  Ayrıca, 6102 sayılı Kanunun 70 inci maddesi uyarınca finansal tabloların Türkçe ve Türk

  Lirası ile düzenlenmesi gerekli olup bu konudaki diğer kanunlarda yer alan istisnalar saklı tutulmuştur.

  Bu çerçevede, “TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri” Standardı uyarınca geçerli para birimi yabancı para

  olan şirketlerin, diğer kanunlarda yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, sunum para birimi olarak

  Türk Lirasını kullanmaları gerekmektedir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  .

 • DUYURULAR

Copyright © 2014 CPA Bağımsız Denetim - Tüm Hakları Saklıdır. Ana Sayfa SSS Yasal Uyarı
Designed & Created by Creamum